Sky Bar Steak & Sushi

2105 Postoffice Street,

Galveston, TX 77550

Phone. (409) 621-4SKY